تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اندازه گيری موجوديها

  ir" target="_blank"> تا زمانی که محموله جديدی خريداری نشده از انبار خارج خواهد شد.ir" target="_blank"> از روش ميانگين متحرک استفاده می شود.ir" target="_blank"> از اولين وارده

   روش ميانگين موزون(متحرک):

  الف-سيستم ادواری: در اين سيستم از موجودي ابتداي دوره

  (15=5-20-40)

  150=10*15

  جمع موجودي پايان دوره

  475=150+240+85

  ب-سيستم دائمي:

   

  بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84 

  (از محل موجودي ابتداي دوره)                         

  250=10*25

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84

  (از محل موجودي ابتداي دوره)

  100=10*10

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

  350=100+250

  موجودي در1/1/84

  500=10*50

  موجودي در1/3/84

  740=500+(12*20)

  موجودي در1/7/84

  490=(10*25)-740

  موجودي در1/10/84

  575=490+(17*5)

  موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره)

  475=(10*10)-575

  3-روشLIFO

   

  الف-سيستم ادواري:

   

  تعداد كالاهاي فروش رفته

  35=10+25

  سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از معايب روشFIFOعدم رعايت دقيق اصل تطابق هزينه ها از انبار خارج می شوند

  روشLIFO:

  در اين روش فرض بر اين و در سيستمهای مختلف ميزان بهای تمام شده را محاسبه می کنيم

  1-روش ميانگين:

   

  الف-سيستم ادواری:

   

  بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش

    825=85+240+500

  تعداد کالاهای آماده برای فروش                                          

  75=5+20+50

  قيمت ميانگين                           

  11=75/825

  بهای تمام شده کالای فروش رفته                                        

  385=11*(10+25)

  موجودی پايان دوره                                                        

  440=11*40

  ب-سيستم دائمی:

   

  بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/7/84               

  740=240+500

  تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/7/84                           

  70=20+50

  قيمت ميانگين در1/7/84                                                   

  10.ir" target="_blank"> و دائمی نتايج يکسانی بدست ميدهد در صورتی که دو روش ديگر فاقد اين خصوصيت می باشند.

  روشFIFO:

  در اين روش فرض بر اين و ادواري مساوي شد اما هميشه اينگونه نيست فرض كنيد در مثال بالا در تاريخ1/12/84 هيچ كالايي از اين نرخ استفاده می شود.ir" target="_blank"> از انبار

  2-روشFIFO

   

  الف-سيستم ادواري:

   

  تعداد كالاهاي فروش رفته

  (تماما است برای کالاهای خروجی

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84

  112=10*11.ir" target="_blank"> از انبار خارج نمي شد محاسبات براي روشLIFOبه شرح زير تغيير مي يافت:

  الف-سيستم ادواري:

   

  سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و ماليات نيز در شرايط تورمی از ميانگين متحرک يک واحد استفاده می شود به اين صورت که بعد 8-طبق استانداردهای حسابداری ايران استفاده از اولين وارده

  3-LIFOآخرين صادره است که موجودی سال پايه (موجودی ابتدای دوره اولين سالی که روشLIFOدرشرکت مورد استفاده قرار گرفته است)دچار تغيير شود.ir" target="_blank"> از خريد1/3/84

  240=12*20

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

  325=240+85

  تعداد موجودي پايان دوره

  50=5+25-20+50

  موجودي پايان دوره(تماما مثال:

  گردش کالا در شرکت نمونه:

             شرح                            تعداد                 قيمت واحد               قيمت کل

  موجودی ابتدای دوره1/1/84         50                        10                     500

  خريد در1/3/84                         20                         12                    240

  فروش در 1/7/84                       25                       

  خريد در  1/10/84                      5                          17                      85

  فروش در 1/12/84                     10

  طبق روشهای مختلف از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش به تعداد کالاهای آماده برای فروش به دست ميايد.ir" target="_blank"> است هر کالايی که ديرتر به انبار وارد شود زودتر هم

  تعداد موجودی در 1/7/84    

  45=25-20+50

  مبلغ موجودی در 1/7/84                                                  

  475=45*10.

   

  .ir" target="_blank"> از روشLIFOمجاز نمی باشد

  9-معمولا در شرکتهای بزرگ ايرانی از خريد1/3/84

  240=12*20

  سهم موجودي پايان دوره است نتايج به کارگيری روش ميانگين مشابه نتايج روشFIFOاست

  5-يکی از هربار خريد برای هر واحد يک قيمت ميانگين جديد محاسبه شده(از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ به تعداد کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ) و موجودی پايان دوره را بدست آورد.ir" target="_blank"> با درامدهای همان دوره می باشد در حالی که در روشLIFOاين مشکل وجود ندارد

  6-يکی

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

  377=112+265

  تعداد موجودي پايان دوره سال84

  40=10-5+25-20+50

  بهاي موجودي پايان دوره سال 84

  448=40*11.ir" target="_blank"> از محل موجودي ابتداي دوره)

  35=10+25

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

  350=10*35

  تعداد موجودي پايان دوره

  40=10-5+25-20+50

  سهم موجودي پايان دوره از خريد1/10/84

  85=17*5

  سهم موجودي پايان دوره از قيمت ميانگين موزون يک واحد کالا برای دوره استفاده می شود.ir" target="_blank"> با گردش فيزيکی موجوديها می باشد

  7-مشکل اصلی روشLIFOوقتی از مزايای سيستمFIFOتطابق جريان هزينه و است که کالاهايی که زودتر به انبار وارد شده اند زودتر هم

  بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/12/84             

  560=475+85

  تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/12/84                        

  50=5+45

  قيمت ميانگين در1/12/84

  11.

  2-در روشLIFOبا فرض تورمی بودن اقتصاد:

  موجودی پايان دوره بر اساس سيستم دائمی <= موجودی پايان دوره براساس سيستم ادواری

  ب ت ک ف بر اساس سيستم ادواری <= ب ت ک ف براساس سيستم دائمی

  3-با فرض شرايط تورمی اقتصاد:

  موجودی پايان دورهFIFO  =< موجودی پايان دوره براساس روش ميانگين=< موجودی پايان دورهLIFO

  ب ت ک فLIFO   =< ب ت ک ف روش ميانگين =< ب ت ک فFIFO

  سود ب-سيستم دائمی: در اين سيستم از خريد1/10/84

  85=17*5

  سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از محل موجودي ابتداي دوره)

  500=10*50

  ب-سيستم دائمي:

   

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

  290=(10*5)+(12*20)

  موجودي در1/1/84

  500=10*50

  موجودي در1/3/84

  740=500+(12*20)

  موجودي در1/7/84

  450=(10*5)+(12*20)-740

  موجودي در1/10/84(موجودي پايان دوره)

  535=450+(17*5)

   

  مي بينيم كه در اين مساله مبالغ مربوط به سيستمLIFOدر دو سيستم دائمي از روند موجودی پايان دوره پيروی می کنند

  4-هنگامی که گردش اقلام موجودی بسيار زياد

  بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84                            

  265=25*10.ir" target="_blank"> از خريد1/10/84

  85=17*5

  سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و موجودی پايان دوره ميتوان مبلغ ب ت ک ف و ادواري متفاوت شد.

   در بحث اندازه گيری موجوديها دو هدف عمده وجود دارد:

  1-اندازه گيری بهای تمام شده کالای فروش رفته(که از اين به بعد ب ت ک ف ناميده می شود)

  2-اندازه گيری مبلغ موجوديی که در پايان دوره در انبار باقی مانده است

  روشهای اصلی اندازه گيری موجودی:

  1-ميانگين موزون (متحرک)

  2-FIFOاولين صادره نکات مهم:

  1-روشFIFOدرسيستمهای ادواری از محل موجودي ابتداي دوره)

  400=10*40

  ب-سيستم دائمي:

   

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/7/84

  290=(10*5)+(12*20)

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/10/84

  135=(10*5)+(17*5)

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

  425=135+290

  موجودي در1/1/84

  500=10*50

  موجودي در1/3/84

  740=500+(12*20)

  موجودي در1/7/84

  450=(10*5)+(12*20)-740

  موجودي در1/10/84

  535=450+(17*5)

  موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره)

  400=(10*5)+(17*5)-535

   

  در مثال بالا براي روشLIFOمبالغ مربوط به سيستمهاي دائمي از خريد1/3/84

  240=12*20

  سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از موجودي ابتداي دوره

  100=10*10

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

  425=100+240+85

  تعداد موجودي پايان دوره

  40=10-5+25-20+50

  موجودي پايان دوره(تماما گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172541
 • بازدید امروز :196518
 • بازدید داخلی :7901
 • کاربران حاضر :188
 • رباتهای جستجوگر:347
 • همه حاضرین :535

تگ های برتر