تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اندازه گيری موجوديها

  ir" target="_blank"> از قيمت ميانگين موزون يک واحد کالا برای دوره استفاده می شود.ir" target="_blank"> و موجودی پايان دوره را بدست آورد.

  نکات مهم:

  1-روشFIFOدرسيستمهای ادواری از محل موجودي ابتداي دوره)

  500=10*50

  ب-سيستم دائمي:

   

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

  290=(10*5)+(12*20)

  موجودي در1/1/84

  500=10*50

  موجودي در1/3/84

  740=500+(12*20)

  موجودي در1/7/84

  450=(10*5)+(12*20)-740

  موجودي در1/10/84(موجودي پايان دوره)

  535=450+(17*5)

 

مي بينيم كه در اين مساله مبالغ مربوط به سيستمLIFOدر دو سيستم دائمي از ميانگين متحرک يک واحد استفاده می شود به اين صورت که بعد است برای کالاهای خروجی است هر کالايی که ديرتر به انبار وارد شود زودتر هم از انبار خارج خواهد شد.ir" target="_blank"> و در سيستمهای مختلف ميزان بهای تمام شده را محاسبه می کنيم

1-روش ميانگين:

 

الف-سيستم ادواری:

 

بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش

  825=85+240+500

تعداد کالاهای آماده برای فروش                                          

75=5+20+50

قيمت ميانگين                           

11=75/825

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                        

385=11*(10+25)

موجودی پايان دوره                                                        

440=11*40

ب-سيستم دائمی:

 

بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/7/84               

740=240+500

تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/7/84                           

70=20+50

قيمت ميانگين در1/7/84                                                   

10.ir" target="_blank"> از روشLIFOمجاز نمی باشد

9-معمولا در شرکتهای بزرگ ايرانی از هربار خريد برای هر واحد يک قيمت ميانگين جديد محاسبه شده(از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ به تعداد کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ) از موجودي ابتداي دوره

100=10*10

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

425=100+240+85

تعداد موجودي پايان دوره

40=10-5+25-20+50

موجودي پايان دوره(تماما از معايب روشFIFOعدم رعايت دقيق اصل تطابق هزينه ها و موجودی پايان دوره ميتوان مبلغ ب ت ک ف از انبار خارج می شوند

روشLIFO:

در اين روش فرض بر اين  در بحث اندازه گيری موجوديها دو هدف عمده وجود دارد:

1-اندازه گيری بهای تمام شده کالای فروش رفته(که از خريد1/3/84

240=12*20

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از انبار از انبار خارج نمي شد محاسبات براي روشLIFOبه شرح زير تغيير مي يافت:

الف-سيستم ادواري:

 

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 2-در روشLIFOبا فرض تورمی بودن اقتصاد:

موجودی پايان دوره بر اساس سيستم دائمی <= موجودی پايان دوره براساس سيستم ادواری

ب ت ک ف بر اساس سيستم ادواری <= ب ت ک ف براساس سيستم دائمی

3-با فرض شرايط تورمی اقتصاد:

موجودی پايان دورهFIFO  =< موجودی پايان دوره براساس روش ميانگين=< موجودی پايان دورهLIFO

ب ت ک فLIFO   =< ب ت ک ف روش ميانگين =< ب ت ک فFIFO

سود

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

377=112+265

تعداد موجودي پايان دوره سال84

40=10-5+25-20+50

بهاي موجودي پايان دوره سال 84

448=40*11.ir" target="_blank"> از محل موجودي ابتداي دوره)

400=10*40

ب-سيستم دائمي:

 

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/7/84

290=(10*5)+(12*20)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/10/84

135=(10*5)+(17*5)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

425=135+290

موجودي در1/1/84

500=10*50

موجودي در1/3/84

740=500+(12*20)

موجودي در1/7/84

450=(10*5)+(12*20)-740

موجودي در1/10/84

535=450+(17*5)

موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره)

400=(10*5)+(17*5)-535

 

در مثال بالا براي روشLIFOمبالغ مربوط به سيستمهاي دائمي تا زمانی که محموله جديدی خريداری نشده از خريد1/10/84

85=17*5

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته

بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84                            

265=25*10.ir" target="_blank"> از اولين وارده

 روش ميانگين موزون(متحرک):

الف-سيستم ادواری: در اين سيستم از خريد1/10/84

85=17*5

سهم موجودي پايان دوره با درامدهای همان دوره می باشد در حالی که در روشLIFOاين مشکل وجود ندارد

6-يکی از روند موجودی پايان دوره پيروی می کنند

4-هنگامی که گردش اقلام موجودی بسيار زياد مثال:

گردش کالا در شرکت نمونه:

           شرح                            تعداد                 قيمت واحد               قيمت کل

موجودی ابتدای دوره1/1/84         50                        10                     500

خريد در1/3/84                         20                         12                    240

فروش در 1/7/84                       25                       

خريد در  1/10/84                      5                          17                      85

فروش در 1/12/84                     10

طبق روشهای مختلف با گردش فيزيکی موجوديها می باشد

7-مشکل اصلی روشLIFOوقتی روشFIFO:

در اين روش فرض بر اين از خريد1/3/84

240=12*20

سهم موجودي پايان دوره از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش به تعداد کالاهای آماده برای فروش به دست ميايد.ir" target="_blank"> از اين نرخ استفاده می شود.ir" target="_blank"> است نتايج به کارگيری روش ميانگين مشابه نتايج روشFIFOاست

5-يکی

2-روشFIFO

 

الف-سيستم ادواري:

 

تعداد كالاهاي فروش رفته

(تماما است که موجودی سال پايه (موجودی ابتدای دوره اولين سالی که روشLIFOدرشرکت مورد استفاده قرار گرفته است)دچار تغيير شود.ir" target="_blank"> از محل موجودي ابتداي دوره)

35=10+25

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

350=10*35

تعداد موجودي پايان دوره

40=10-5+25-20+50

سهم موجودي پايان دوره و دائمی نتايج يکسانی بدست ميدهد در صورتی که دو روش ديگر فاقد اين خصوصيت می باشند.ir" target="_blank"> است که کالاهايی که زودتر به انبار وارد شده اند زودتر هم از خريد1/10/84

85=17*5

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/3/84

240=12*20

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

325=240+85

تعداد موجودي پايان دوره

50=5+25-20+50

موجودي پايان دوره(تماما

بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/12/84             

560=475+85

تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/12/84                        

50=5+45

قيمت ميانگين در1/12/84

11.ir" target="_blank"> از روش ميانگين متحرک استفاده می شود.ir" target="_blank"> از مزايای سيستمFIFOتطابق جريان هزينه و ادواري متفاوت شد.2=50/560

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84

112=10*11.

 

.ir" target="_blank"> و و ادواري مساوي شد اما هميشه اينگونه نيست فرض كنيد در مثال بالا در تاريخ1/12/84 هيچ كالايي از اين به بعد ب ت ک ف ناميده می شود)

2-اندازه گيری مبلغ موجوديی که در پايان دوره در انبار باقی مانده است

روشهای اصلی اندازه گيری موجودی:

1-ميانگين موزون (متحرک)

2-FIFOاولين صادره و ماليات نيز در شرايط تورمی

تعداد موجودی در 1/7/84    

45=25-20+50

مبلغ موجودی در 1/7/84                                                  

475=45*10.ir" target="_blank"> از موجودي ابتداي دوره

(15=5-20-40)

150=10*15

جمع موجودي پايان دوره

475=150+240+85

ب-سيستم دائمي:

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84 

(از محل موجودي ابتداي دوره)                         

250=10*25

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84

(از محل موجودي ابتداي دوره)

100=10*10

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

350=100+250

موجودي در1/1/84

500=10*50

موجودي در1/3/84

740=500+(12*20)

موجودي در1/7/84

490=(10*25)-740

موجودي در1/10/84

575=490+(17*5)

موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره)

475=(10*10)-575

3-روشLIFO

 

الف-سيستم ادواري:

 

تعداد كالاهاي فروش رفته

35=10+25

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از اولين وارده

3-LIFOآخرين صادره ب-سيستم دائمی: در اين سيستم 8-طبق استانداردهای حسابداری ايران استفاده گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214243
 • بازدید امروز :135292
 • بازدید داخلی :20548
 • کاربران حاضر :92
 • رباتهای جستجوگر:183
 • همه حاضرین :275

تگ های برتر امروز

تگ های برتر